Verklaring voor gegevensbescherming

1. Doel en verantwoordelijke partij
2. Principiële informatie omtrent gegevensverwerking
3. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens
4. Registratie en opzeggen van myAspria
5. Verzamelen van toegangsgegevens
6. Insluiten van diensten en inhoud van derden
7. Nieuwsbrief
8. Gebruik van cookies
9. Google Analytics
10. Google Remarketing, Facebook en andere platformen
11. Herroeping, wijzigingen, correctie en actualisering
12. Wijziging van de verklaring van gegevensbescherming

1. Doel en verantwoordelijke partij

1.1. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geeft uitsluitsel omtrent de wijze, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens evenals het gebruik van cookies op de website en aanbiedingen van Aspria Holdings BV, Hill Place House, 55A High Street, London SW19 5BA, Engeland, UK, http://www.aspria.com, als verantwoordelijke partij voor de gegevensbescherming (hierna aangeduid als "Aspria", "wij" of "ons"). 1.2. Aspria respecteert de privésfeer van alle personen die deze website bezoeken. De volgende richtlijnen voor gegevensbescherming vermelden de informatie die Aspria van u kan verzamelen alsmede voor welke doelen deze gebruikt wordt. Meer uitgebreide aanwijzingen met betrekking tot het gebruiksdoel zijn opgenomen op diverse plaatsen binnen de website. 1.3. De hierna gebruikte aanduiding "gebruiker" omvat zowel onze klanten als de bezoekers van onze online-aanbiedingen. http://www.aspria.com/nl/legal/, in veste di responsabile della protezione dei dati personali (in seguito indicata come „Aspria“, o "noi").

1.2. Aspria rispetta la sfera privata di tutte le persone che visitano questo sito. Le seguenti linee guida sulla protezione dei dati personali elencano le informazioni che Aspria può da Lei raccogliere e la finalità per la quale esse vengono utilizzate. Informazioni ulteriori relative alla finalità di utilizzo sono disponibili in diverse sezioni del sito web.

1.3. La seguente definizione di “Utente“ comprende sia i nostri clienti che i visitatori delle nostre offerte online.

2. Principiële informatie omtrent gegevensverwerking

2.1. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens van de gebruikers slechts met inachtneming van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Dat betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden gebruikt indien dit door de wet wordt toegestaan of indien er toestemming is verleend.

2.2. Wij treffen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de stand der techniek (o.a. door gebruik van versleutelingstechniek) om te garanderen dat de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden gerespecteerd en om de door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulaties, verlies, storing of toegang door onbevoegden.

2.3. Opvoeders dienen te weten, dat het gebruik van persoonlijke gegevens die door kinderen vrijwillig worden ingevoerd, eveneens onderhevig zijn aan onze richtlijnen inzake gegevensbescherming. Wij raden opvoeders aan om hun kinderen te informeren omtrent het veilig en verantwoordelijk gebruik van hun persoonlijke gegevens bij gebruikmaking van het internet.

3. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

3.1. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze ter beschikking stelt, bijvoorbeeld door een overeenkomst uit te voeren, als antwoord op een vraag of bij de aanmelding voor gepersonaliseerde diensten. Uw gegevens worden in de Bondsrepubliek Duitsland verwerkt. 3.2. De persoonsgegevens van de gebruikers worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • De uitvoering van onze dienst-, service- en gebruikersprestaties.
  • Het garanderen van een effectieve klantenservice en technische ondersteuning.
  • Technische en bedrijfsmatige informatie omtrent onze aanbiedingen.
3.3. Wij geven de gegevens aan derden door, indien dit op basis van toestemming gebeurt of noodzakelijk is voor afrekeningsdoeleinden (bijv. uitvoering van een banktransactie of per post verzenden van facturen) of anderszins noodzakelijk is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen tegenover de gebruikers.

3.4. Bij contact met ons wordt de informatie voor het bewerken van de vraag eveneens opgeslagen, voor het geval er nog verdere vragen ontstaan.

3.5. Persoonsgegevens worden gewist voor zover het doel van gebruik vervuld is en er geen bewaarplichten geschonden worden door het wissen.

U kunt informatie over uw gegevens verkrijgen en alle eventuele suggesties richten naar het volgende e-mailadres of postadres:
Aspria Holding BV
Hill Place House 55A
High Street London
SW19 5BA
security@aspria.com

4. Registratie en opzeggen van myAspria

4.1. Het communityplatform "myAspria" staat ter beschikking voor onze leden, die bij het sluiten van de overeenkomst hun toegangsgegevens voor "myAspria" verkrijgen.

4.2. Daarnaast beslissen gebruikers in principe zelf, welke gegevens zij bij het gebruik van "myAspria" over zichzelf vrijgeven en voor wie deze toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld als gebruikers in gebruikersprofielen, commentaarvelden o.a. hun naam aangeven.

4.3. De gebruikers kunnen hun lidmaatschap bij "myAspria" onafhankelijk van hun lidmaatschap bij Aspria opzeggen.

4.4. Bij uitgevoerde opzegging hebben wij het recht, het gebruikersprofiel van de gebruiker te wissen. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen, de gegevens op "myAspria" voor het uitvoeren van de opzegging op te slaan.

5. Verzamelen van toegangsgegevens

5.1. Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server, waarop zich het aanbod bevindt (zogenoemde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, bestanden, datum en tijd van het bezoek, overgedragen datahoeveelheid, melding over succesvol bezoek, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de vooraf bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.

5.2. Wij gebruiken de protocolgegevens zonder dat deze terug te voeren zijn tot de persoon van de gebruiker of andere profielvorming, doch overeenkomstig de wettelijke bepalingen slechts voor statistische analyses met betrekking tot de werking, de veiligheid en de optimalisering van het aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor, de protocolgegevens op een later moment te controleren, indien er op grond van concrete aandachtspunten een gerechtvaardigde verdenking bestaat van wederrechtelijk gebruik.

6. Insluiten van diensten en inhoud van derden

6.1. Het kan gebeuren dat er op onze website materiaal van derden wordt opgenomen, bijvoorbeeld video's van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-feeds of grafieken van andere websites.

6.2. Dit heeft altijd tot gevolg, dat de aanbieder van deze inhoud uw IP-adres kan zien, daar hij zonder het IP-adres de inhoud niet naar uw browser kan zenden. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen die inhoud op te nemen, waarvan de aanbieder het IP-adres slechts gebruikt voor het leveren van de inhoud.

7. Nieuwsbrief

7.1. Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of indien de wet dit toestaat.

7.2. De nieuwsbrieven bevatten informatie omtrent onze diensten, bijzondere aanbiedingen in combinatie met ons aanbod van diensten, ons onlineplatform myASPRIA, primeurs, bijzondere aanbiedingen voor onze leden of onze bedrijven.

7.3. De nieuwsbrieven verschijnen in principe ca. een- of tweemaandelijks, maar kunnen echter bij bijzondere gelegenheden, acties e.d. ook op andere momenten worden verzonden.

7.4. Niet tot de nieuwsbrief behoren daarentegen berichten zonder reclame-informatie, die worden verzonden in het kader van contractuele of overige bedrijfsrelaties. Daartoe behoort bijv. het versturen van servicemails met technische of organisatorische aanwijzingen in het kader van onze prestatie, aanwijzingen omtrent technische of wettelijke wijzigingen, vragen omtrent opdrachten of vergelijkbare berichten.

7.5. Verder worden de aanmeldingen bij de nieuwsbrief geprotocolleerd, om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort met name het vaststellen van het tijdstip van aanmelding en bevestiging.

7.6. Uw toestemming tot de opslag van gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik hiervan voor toezending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken. Het intrekken kan via een link in de nieuwsbrief plaatsvinden.

8. Gebruik van cookies

8.1. Cookies zijn bundeltjes informatie, die door onze webserver aan uw webbrowser worden overgedragen en daar voor een later bezoek worden opgeslagen. De cookies van onze website verzamelen geen persoonsgegevens. Over het gebruik van cookies in het kader van de bereikmetingen onder pseudoniem wordt u in het kader van deze verklaring van gegevensbescherming geïnformeerd. Gebruikmaken van onze website zonder het accepteren van cookies is ook mogelijk. Indien u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden opgeslagen, verzoeken wij u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunt u in de systeeminstellingen van uw browser wissen. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot beperkte werking van de internettoegang.

8.2. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vele online-weergave-cookies van ondernemingen via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. te beheren.

9. Google Analytics

9.1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

9.2. Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics wordt uitgebreid met de de code anonymizeIp(), om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren wordt ingekort. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

9.3. U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. U kunt de registratie van door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

10. Google Remarketing, Facebook en andere platformen

10.1. Wij maken gebruik van de remarketingdienst van Google Inc., Facebook en andere platformen, waartoe onder meer ook het online-reclameprogramma "Google AdWords" behoort. Met behulp van remarketing kunnen gebruikers, die websites hebben bezocht die behoren tot het Google displaynetwerk, op interesse gebaseerde reclame-uitingen op andere websites van het netwerk te zien krijgen. Google, Facebook en andere platformen kan hiervoor zogenaamde remarketing-tags (onzichtbare grafieken of codes, ook wel aangeduid als "web beacons") gebruiken. Door de remarketing-tags kan informatie zoals het bezoekersverkeer op onze website worden geanalyseerd. De informatie onder pseudoniem kan verder in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en o.a. technische informatie omtrent de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd alsmede overige informatie omtrent het gebruik van ons online-aanbod bevatten, alsmede met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. In het geval van Google AdWords krijgt iedere AdWords-klant een andere cookie. Cookies kunnen hierdoor niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van conversie-cookies verkregen informatie dient ertoe, conversiestatistieken voor AdWords-klanten te maken, welke gekozen hebben voor conversietracking. De AdWords-klanten zien het totaal aantal gebruikers, dat op hun advertentie heeft geklikt en verder geleid werd naar een site, voorzien van een conversietracking-tag. Zij krijgen echter geen informatie waarmee zij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

10.2. Meer informatie omtrent het gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

10.3. Indien u niet akkoord gaat met de registratie door Google voor remarketingdoeleinden, kunt u de cookie van de Google conversietracking deactiveren via uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen of de door Google ter beschikking gestelde instellings- en opt-outmogelijkheden gebruiken: op interesse gebaseerde reclame deactiveren, wanneer u aangemeld bent op Google-websites: http://www.google.com/ads/preferences/; op interesse gebaseerde reclame op websites buiten Google deactiveren: http://www.google.de/settings/ads/anonymous.

11. Herroeping, wijzigingen, correctie en actualisering

11.1. U hebt recht op kosteloze verkrijging van informatie omtrent de persoonsgegevens, die door ons over u werden opgeslagen. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum.

11.2. Daarnaast hebt u recht op correctie van onjuiste gegevens, op het intrekken van toestemming, blokkering en verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover dit niet onmogelijk is op grond van een wettelijke bewaringsplicht

12. Wijziging van de verklaring van gegevensbescherming

12.1. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring van gegevensbescherming te wijzigen, om deze aan te passen aan een gewijzigde rechtspositie of bij wijzigingen van de dienst of de gegevensverwerking.

12.2. De gebruikers wordt daarom verzocht zich regelmatig omtrent de inhoud hiervan te informeren, met name wanneer zij opnieuw persoonlijke informatie doorgeven.

Versie van de verklaring van gegevensbescherming: 12-6-2016