Verhoog uw welzijn dankzij onze 90 dagen tevredenheidsgarantie >

Algemeen reglement voor spelen of wedstrijden, georganiseerd door La Rasante N.V., Aspria Club N.V. en Aspria City N.V.

Artikel 1 : Organisator en context

De firma La Rasante N.V., gevestigd te 1200 Brussel, Donkerstraat 56 met ondernemingsnummer BE 0472 238065, de firma Aspria Club N.V., gevestigd te 1040 Brussel, Nijverheidstraat 26 met ondernemingsnummer BE 0472223021 en de firma Aspria City N.V., gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 71b, met ondernemingsnummer BE 0870661409, hierna genoemd Aspria, organiseren diverse spelen en wedstrijden onderworpen aan het onderhavige algemeen reglement en welke worden georganiseerd voor een bepaalde duur (aantal dagen en/of uren) vermeld in elke wedstrijd of elk spel.

URL Aspria Brussels Royal La Rasante :
https://www.facebook.com/aspria.belgium/

URL Aspria Brussels Arts-Loi :
https://www.facebook.com/Aspria.Brussels.ArtsLoi/

URL Aspria Brussels Avenue Louise :
https://www.facebook.com/Aspria.Brussels.AvenueLouise/

URL Aspria Belgium :
https://www.instagram.com/aspria_belgium/

De verrichtingen zijn in geen enkel geval verbonden aan, of beheerd of gesponsord door Facebook.

 

Artikel 2 : Deelnemers

2.1 De spelen of de wedstrijden georganiseerd door Aspria, zijn uitsluitend toegankelijk voor alle natuurlijke personen van minstens 18 jaar oud, woonachtig in België, die in het bezit zijn van een persoonlijke Facebook account, een eigen emailadres of een toegankelijk telefoonnummer van een mobiele telefoon.

2.2 De spelen of de wedstrijden zijn niet toegankelijk voor personen die niet aan de hierboven bedoelde criteria voldoen en evenmin voor personeelsleden (sociale mandatarissen, geassocieerden, bedienden, arbeiders, …) van Aspria, haar filialen en partnerfirma’s (met name de sponsors van de spelen of wedstrijden) en voor personen die onder hetzelfde dak wonen, gezin, naaste familieleden, partners, ouders, broers en zusters, kinderen.

2.3 De inschrijvingen dienen individueel te zijn.

2.4 Elke deelnemer aan de spelen of de wedstrijden van Aspria aanvaarden zich loyaal en zonder voorbehoud te schikken naar onderhavig algemeen reglement, naar de specifieke regels van elk spel of wedstrijd, naar de op Internet van kracht zijnde deontologische regels alsook naar de wetten, reglementen en andere normen die in België van toepassing zijn.

 

Artikel 3 : Deelnamemodaliteiten

3.1 De deelname aan de spelen of wedstrijden geschieden uitsluitend op de volgende wijze:
- Door een « like» of een commentaar te plaatsen en door een vriend te « taggen » op de publicatie van de wedstrijd op de Facebook-pagina of op de Instagram-account van Aspria:

URL Aspria Brussels Royal La Rasante :
https://www.facebook.com/aspria.belgium/

URL Aspria Brussels Arts-Loi :
https://www.facebook.com/Aspria.Brussels.ArtsLoi/

URL Aspria Brussels Avenue Louise :
https://www.facebook.com/Aspria.Brussels.AvenueLouise/

URL Aspria Belgium :
https://www.instagram.com/aspria_belgium/

3.2 Gedurende de volledige spelperiode mag een persoon slechts eenmaal deelnemen – zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde email-adres of Facebook-identiteit-.

3.3 Hoewel het spel toegankelijk is op de platforms van Facebook en Instagram, zijn Facebook en Instagram in geen enkel geval aansprakelijk bij geschillen verbonden aan het spel. Facebook en Instagram zijn noch de organisatoren, noch de peters van de verrichtingen.

3.4 Aspria behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten die vermelde deelnamemodaliteiten niet respecteren: die personen kunnen niet meer genieten van enige prijs. Er wordt geen enkel bezwaar aanvaard.

  

Artikel 4 : Principe van het spel

4.1 De spelen of wedstrijden worden online geplaatst (op willekeurige wijze van toeval) op de sociale netwerken van Aspria, voor een aangeduide periode en eigen aan elk spel of wedstrijd.

4.2 Berichtgeving van de resultaten aan de winnaars
De winnaars worden persoonlijk met een privébericht op Facebook geïnformeerd. De deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk geen enkel bezwaar in te dienen over de ontvangstwijze van deze informatie of over het bewijs van deze ontvangst. De winnaars zullen hun e-mailadressen moeten meedelen zodat wij hen de geschenkbon kunnen zenden.
Hun gegevens zullen in geen geval worden opgeslagen en zullen niet gebruikt worden voor promoties of marketingberichten.

4.3 De prijzen

a. Er wordt geen enkel bezwaar aanvaard over de aard van de prijzen en er kan geen enkele wijziging, omwisseling of betaling van de tegenwaarde geëist worden. De prijzen mogen niet aan derden worden overgedragen.

b. Elke winnaar wordt geïnformeerd met een privébericht op Facebook en over de te volgen modaliteiten om de prijs in ontvangst te nemen. Behalve beschikkingen, die tegenstrijdig zijn met de overgemaakte informatie uit hoofde van de onderhavige alinea, zijn de prijzen beschikbaar aan de receptie van de bij het spel betrokken Aspria-club. De winnaars hebben 1 maand om hun prijs af te halen, nadien wordt deze als verloren beschouwd.
Om de prijs in ontvangst te nemen, moet elke winnaar een identiteitsbewijs tonen aan de receptie van de bij de wedstrijd betrokken club.
Als de winnaar zijn prijs niet opeist/afhaalt binnen de termijn van 1 maand volgend op de verzending van het privébericht op Facebook, vervalt het recht op de prijs.

c. Bij een vergissing (bijvoorbeeld in de berichtgeving van de informatie), behoudt Aspria zich het recht voor om te beslissen op welke manier de vergissing wordt gecorrigeerd en behandeld: de deelnemer aanvaardt deze beslissing zonder voorbehoud.

d. de winnaars van onze wedstrijden winnen hun prijs ten persoonlijke titel. Dit voordeel mag niet aan derden worden vervreemd (behalve op aanvraag en met formele toestemming van Aspria).

4.4 De winnaar(s) wordt(worden) binnen 7 dagen na afloop van het spel uitgeloot.
De winnaar(s) wordt(worden) met een privébericht op Facebook of binnen 3 dagen volgend op de loting gecontacteerd en hem(hen) de aard bevestigd van de gewonnen prijs en de modaliteiten om ervan te genieten. Iedere prijswinnaar die binnen de 72 uren vanaf de verzending van het bericht over zijn prijs niet heeft geantwoord, zal worden beschouwd ervan af te zien en de prijs zal aan een nieuwe winnaar worden toegekend.

 

Artikel 5 : Afwijzing aanspakelijkheid

5.1 De deelname aan de spelen of de wedstrijden impliceren kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen verbonden aan internet en aan de telecomdienstverleners, met name wat betreft hun technische prestaties, de risico’s van onderbreking en, in algemene zin, de risico’s verbonden aan elke verbinding of overdracht, de risico’s verbonden aan de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele afleiding of de risico’s verbonden aan besmetting door eventuele virussen die op het net circuleren.
Bijgevolg erkent elke deelnemer dat Aspria onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden gehouden (zonder dat deze opsomming uitputtend is):
voor de overdracht en/of de ontvangst van alle gegevens en/of informatie op Internet of via de telecomnetwerken;
voor elk gebrek in werking van het Internet-netwerk of de telecomnetwerken die het goede verloop van een spel of een wedstrijd belemmeren;
voor het defect van ontvangstmateriaal of communicatielijnen;
voor het verlies van papieren of elektronische post en, in algemene zin, het verlies van enige gegevens;
voor problemen van verzending;
voor de werking van ongeacht welke software;
voor de gevolgen van ongeacht welk virus, ongeacht welke informatica bug, afwijking, technisch gebrek;
voor ongeacht welke schade veroorzaakt door de computer van de deelnemer;
voor ongeacht welk technisch of materieel gebrek of gebreken in software van welke aard dan ook, die de deelname aan het spel of de wedstrijd belemmeren of beperken of die het systeem van een deelnemer schade hebben toegebracht.

Het komt aan de deelnemers zelf toe om alle toepasselijke maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software die opgeslagen is op hun informatica- of telefoonuitrusting te beschermen tegen ongeacht welke aantasting. De verbinding met de Facebook- en Instagrampagina’s en de deelname aan de spelen en wedstrijden geschieden onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

5.2 De aansprakelijkheid van Aspria kan niet worden ingeroepen bij, in algemene zin, overmacht of gevallen die zich voordoen buiten haar wil, zoals informaticafraude, virussen, brand, overstroming, natuurlijke rampen, staking of enige andere reden.
De organisator behoudt in ieder geval de mogelijkheid om de aangekondigde data en/of tijdstippen te wijzigen, en dit met directe ingang vanaf de aankondiging van deze informatie online op de betreffende Facebook- of Instagrampagina.

 

Artikel 6 : Slotbeschikkingen

6.1 Geen enkele uitwisseling per post en geen enkel telefonisch gesprek hebben enige uitwerking op de inhoud van onderhavig algemeen reglement.

6.2 Aspria mag op elk moment aanpassingen aanbrengen aan het onderhavige algemeen reglement, dat beschikbaar is op de site http://www.aspria.com/nl/

De verantwoordelijke firma’s voor de behandeling van gegevens zijn La Rasante N.V., Aspria Club N.V. en Aspria City N.V.
Daarom verwerken we uw persoonlijke gegevens uitsluitend conform de wettelijke bepalingen: Art. 12 en 13 EU GDPR.
6.3 Elke poging tot fraude op onderhavig algemeen reglement of specifieke regels voor elk spel of elke wedstrijd zal worden bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In dat geval behoudt Aspria zich het recht voor de inbreuk plegende deelnemer uit te sluiten van alle volgende spelen of wedstrijden die door Aspria worden georganiseerd.

6.4 Bewijsmodaliteiten
Elke deelnemer aanvaardt dat de privéberichten op Facebook of de e-mails als bewijs dienen tussen partijen.

6.5 Alle punten die niet door onderhavig algemeen reglement zijn voorzien, worden door Aspria soeverein en zonder beroep afgehandeld. Elke deelnemer verklaart deze beslissingen te aanvaarden.

6.6 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Het onderhavige algemeen reglement wordt geregeld door de Belgische wetgeving.
Bij gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die van toepassing zijn in het gebied van de zetel van de organisator.

Opgemaakt te Brussel op 7 augustus 2019